Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Çalışma Konuları, Kurucu Üyeler 

Kuruluş

Madde 1. Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından Ankara’da “Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur.  

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir.  

Amaç ve Çalışma Konuları

Madde 3. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin amacı Türkiye’de Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin ilerlemesini, gelişmesini sağlamak ve hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımını hem hayvancılığın gelişmesi hem de hayvan kaynaklı besinlerden insanlara yansıyabilecek kalıntı sorunlarının önlenmesi acısından yaygınlaştırmaktadır. Dernek bu amaçla aşağıdaki çalışma ve etkinliklerde bulunur.

a)    Dernek üyeleri arasında mesleki ve sosyal yakınlaşma, dayanışma, bilimsel iş birliği ile her türlü yardımlaşmayı sağlamak.

b)    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile bununla ilgili diğer dallarda araştırma ve diğer bilimsel etkinlikleri desteklemek.

c)    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında yüksek nitelikli ve deneyimli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesi için her türlü çaba ve desteği göstermek.

d)    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin gelişmesi için yurt içi ve yurt dışındaki ilgili diğer kurumlarla bilimsel işbirliği içinde bulunmak.

e)    Veteriner ilaç ve zehir bilgi, danışma, kontrol, geliştirme ve araştırma ile ilaç ruhsatlandırma gibi bilirkişi alanlarında etkinliklerde bulunmak.

f)      Gerek hayvanlarda ilaç kullanımına veya çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelebilecek zehirlenmelerin, gerekse bunlardan tüketiciye yansıyabilecek kalıntı sorunlarının belirlenmesi ve ortaya konması amacıyla çalışmalar yapmak; sayılan amaçlara varmak için yayınlar yapmak; bilimsel ve kamuya açık toplantı ve konferanslar düzenlemek, kongreler düzenlemek, taşınır ve taşınmaz mal edinmek, bağışta bulunmak, burs vermek ve ek gelir sağlayıcı diğer girişimlerde bulunmak. 

Derneğin hiçbir şekilde siyasi karakteri ve amacı yoktur. 

Kurucu Üyeler

Madde 4. Derneğin kurucuları olan kişilerin ad ve soyadları, meslekleri, ikametgah adresleri, tabiiyetleri aşağıda belirtilmiştir. 

 Adı ve Soyadı

 Mesleği

 İkametgahı

 Tabiyeti

Selahattin Ceylan

Öğr.Üy. (Prof.Dr.)

Uludağ Ünv. Lojmanları Blok No:4/6 Görükle/BURSA

T.C

Süleyman Şener

Öğr.Üy. (Prof.Dr.)

Tevfikbey Mah. 20 Temmuz Cad. Vet. Sitesi B5 Blok No:33 K.Çekmece/İSTANBUL

T.C

Yusuf Şanlı

Öğr.Üy. (Prof.Dr.)

Aydınlıkevler Mah. Şehit Cemalettin C. No:23/7. ANKARA

T.C

Oya Keleş

Öğr.Üy. (Doç.Dr.)

Tezgel Sk.No:8/5 Şenlikköy/İSTANBUL

T.C

Emine Baydan

Öğr. Üy. (Doç.Dr.)

Ülkü m. Biga Sk. No:24/2 Gar/ANKARA

T.C

Ali Bilgili

Öğr. Üy. (Doç.Dr.)

Kuşadası Sk. 30/11 K.Subayevleri Keçioren  No:61/4 ANKARA

T.C

Songül Sonal

Öğr. Üy. (Doç.Dr.)

Karaman Mh. Karşı Sk. Başarılı Apt. No:16/3 BURSA

T.C

Bünyamin Traş

Öğr. Üy. (Doç.Dr.)

Selçuk Üniv. Lojmanları 42031 Kampüs KONYA

T.C

Gürdal Dağoğlu

Öğr. Üy. (Doç.Dr.)

Gölbaşı Mh. Hükümet Cd. No:22 Sivrice/ELAZIĞ

T.C

Murat Yıldırım

Öğr.Üy. (Yrd.Doç.Dr.)

Cennet Mh. Alpaslan Cd. No:3/A D:19 K.Çekmece/İSTANBUL

T.C

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik, Üyeliğin Sona Ermesi 

Üyelik

Madde 5. Derneğin üyeliği asli ve onursal olmak üzere iki çeşittir. 5253 sayılı dernekler kanununun ilgili maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkarma, üyelikten çıkarılma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır. 

Asli üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir,

a)    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili bir alanda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ya da Bilim Uzmanlığı, Doktora gibi eğitim dallarından birisini bitirmiş ya da devam etmekte olmak.

b)    Görevi gereği Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili alanlarda çalışıyor veya çalışmış olmak.

c)    Endüstri alanında Veteriner ilaç ve yetiştiricilik ürünleriyle ilgili birimlerde çalışıyor olmak. 

Derneğe asil üye olabilmek için adayın iki asil üye tarafından kabul edilmesi ve bu teklifin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Kurucu üyeler derneğin asil üyeleridir. 

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji’ye yakın ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün üçüncü maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve etkinlikleriyle gösteren kişiler derneğe Onursal Üye olabilirler. Onursal üyelik kişiye, Genel kurul kararı ile verilir. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur, yönetim kuruluna seçilemezler, ancak geçici komisyonlarda görev alabilirler. Onursal üyeler derneğe aidat ödemeye mecbur edilemezler. 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6. Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma ve üyelikten çıkarılma şeklinde olur,

a)    Her üye istediği zaman dernekten çıkabilir. Ancak bu isteğini yönetim kuruluna bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Üye, yerine getirilmesi mümkün bir isteğinin yapılmamış olmasını sebep gösteriyorsa, yönetim kurulu durumu inceleyerek üyeye bildirir. Üye ayrılmakta ısrar ederse istifası kabul olunur ve kendisine yazı ile bildirilir. Üyelikten çıkma isteğinde bulunan üye, üyelikte bulunduğu süredeki Derneğe ait tüm borçlarını ödemek zorundadır. Böyle bir kişi derneğe yeniden girme isteğinde bulunursa yönetim kurulu kararı ile tekrar üye olabilir. Bu takdirde yeni kayıt olmuş üye özelliğini taşır.

b)    4721 sayılı Medeni kanununun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar. Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden, dernek tarafınca kendisine tevdi edilen görevi kötüye kullanan, kişisel çıkar sağlamaya çalışan üyeler ise, en az üç üyenin birlikte yapacağı gerekçeli yazılı teklif üzerine, yönetim ve denetim kurullarının ortak bir oturumda da verecekleri kararla dernek üyeliğinden çıkarılabilir. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca yeniden incelenir. Kurul ilk kararında ısrar ederse bu durum üyeye yeniden yazılı olarak bildirilir. Son karara üye, toplanacak ilk genel kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel kurul itiraz üzerine konuyu gündemine alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel kurulun kararı kesindir. 

c)    Bir yıla ait aidatını o yılın bitiminden hemen sonra altı ay içinde ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılabilir. Ancak çıkarmadan önce, üyeye aidatını ödemesi için taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup postalandıktan sonra iki ay beklenilmesi gerekir. 

d)    Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Şubeler 

Dernek Organları

Madde 7. Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. 

Gerekli görüldüğünde başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

Genel Kurul

Madde 8. Genel kurul derneğin asil üyelerinden oluşur. Genel kurula merkez şubesi üyeleri, diğer şubelerin şube başkanları ile şubelerden her 10 şube üyesini temsil etmek üzere seçilen bir şube temsilcisi katılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.  

Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması

Madde 9. Derneğin olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulunun daveti üzerine 3 yılda bir eylül ayı içinde Ankara’da yapılır.  

Madde 10. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Genel Kurul Toplantısının Yapılışı

Madde 11. Genel kurula katılan üyeler Yönetim Kurulu’nca hazırlanan listedeki isimlerin karşısını imzalayarak toplantıya girerler. Gerekli tam sayı sağlanmışsa toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. 

Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak, katılan üyelerin en az onda birinin isteği ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.  

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır,

a)    Dernek yönetim kurulunu ve denetim kurulunu yedek üyeleriyle birlikte seçmek.

b)    Yönetim ve denetim kurulu raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.

c)    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

d)    Dernek için gerekli taşınmaz malları satmak veya mecbur taşınmazları satmak hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

e)    5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurt dışında temsilcilik veya şube açmak, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak ile ilgili karar almak.

f)      Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması veya ondan ayrılması konusunda karar almak.

g)    Derneği feshetmek.

h)    Yukarıdakilerin dışında mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

i)      Tüzükte değişiklik yapmak; tüzük değişikliği yönetim kurulunun teklifi veya üyelerin en az üçte birinin yazılı müracaatı üzerine genel kurul tarafından yapılabilir.

j)      Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek. 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 13. Genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun göreceği lüzum üzerine veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır, aksi halde denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel Sulh Hukuk Mahkemesi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Bu toplantının ilanı için olağan genel kurulu toplantısındaki usuller uygulanır. 

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 14. Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla 3 yıl için seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, üye tam sayısının yarısının altına düşerse, mevcut yönetim kurulu ya da denetim kurulu üyeleri, yenisini seçmek üzere genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. 

Genel kurulca seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri toplanarak gizli oyla başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı seçerler. Yönetim kurulu başkanı tarafından, genel kurulca yapılan seçimi izleyin 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

Yönetim kurulu kararları salt çoğunlukla alınır.

a)    Yönetim kurulu başkanı: Derneğin genel başkanı olup yönetim kurulunun kararlarını uygular ve uygulatır.

b)    Yönetim kurulu başkanı yardımcısı: Başkan bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.

c)    Genel sekreter: Derneğin üye kayıt defterini, karar defterini ve evrak kayıt defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili geçici kurulların yardımı ile toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni düzenlemeleri üyelere duyurur. Her altı ayda bir, yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.

d) Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar, derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Bütçe ve bilânçoyu hazırlar. Bu amaçla işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş defterini tutar. Her altı ay sonunda, yönetim kuruluna sunulmak üzere bütçe durumu hakkında rapor hazırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a)    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, gerektiğinde bu yetki ile bir avukat tutmak.

b)    Gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi ve bilançoyu hazırlamak, bunu genel kurula sunmak,

c)    Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve uygulamak.

d)    Dernek şubelerinin işlem ve kontrolünü yürütmek, şubelerle ilgili anlaşmazlıkları çözmek.

e)    Gerektiğinde geçici kurullar kurmak.

f)      Yayınlanacak eserleri tespit etmek.

g)    Derneğe üye kaydetmek, gerektiğinde üyelikten çıkartmak.

h)    Her altı ay sonunda, sayman tarafından bütçe durumu hakkında hazırlanacak raporu incelemek.

i)      Denetçilerin altı ayda bir verecekleri raporu inceleyerek gereğini yapmak.

j)      Dernek tüzüğünün, genel kurulun ve yürürlükteki yasaların yönetim kuruluna verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

İç Denetim, Denetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri

Madde 16. Denetim kurulu, genel kurulca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu, yönetim kurulunun bütçe ve hesaplarını genel kurul adına denetler.  

Bu kurulun asil üyeleri yönetim kurulunu toplantılarına katılabilecekleri gibi, arzu ettikleri her an derneğin çalışma ve hesaplarını kontrol edebilirler. Bu kontrol yılda en az bir defa yapılarak sonuç yönetim kuruluna bildirilir. Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun çalışmaları ve hesapları hakkındaki raporlarını iki yıl sonunda ayrı ayrı veya birlikte hazırlayarak genel kurula sunarlar. Denetim kurulu, dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine, görevini olağanüstü olarak da yerine getirebilir ve sonucu bir rapor ile genel kurula duyurur. 

Şubelerin Kuruluşu

Madde 17. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Şubelerin açılması yönetim kurulunca yetkili kılınan 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin mülki amirine yazılı müracaatta bulunulmasıyla olur. Bu başvurma yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkezi adresi de bildirilir. Bu yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ve yetki belgeleri de eklenir. Açılacak şubeler, dernek tüzüğüne ve derneğe bağlı olarak faaliyet gösterirler. Derneğin, şubeler üzerine her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Bu kontrol dernek genel başkanı veya yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kurul üyesi olan ya da olmayan üyeler tarafından yapılır. 

Şubelerin Organları ve Yetkileri

Madde 18. Şube organları genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu veya denetçiden oluşur.

a)    Şube genel kurulu Dernekler Kanununda ve bu tüzükte kayıtlı esaslar göz önüne alınarak, yönetim kurulu tarafından üç yılda bir toplantıya çağrılır. Bu çağrı gazete ile yapılabileceği gibi yazılı veya elektronik posta ile bildirilerek de yapılabilir. Şube, olağan genel kurul toplantısını merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirmek zorundadır. Dernek merkezi, şubelerin genel kurullarına gözlemci ve danışman olarak temsilci gönderebilir.

b)    Şube genel kurulu, merkez genel kurulunda kendilerini temsil etmek üzere üyelerinin arasından her 10 üye için 1 temsilci seçerler. Şubeler, merkez genel kurulunda şube başkanları ve bu temsilcilerin vasıtasıyla temsil edilirler.

c)    Şube yönetim kurulu, asil üyeler içinden şube genel kurulu tarafından seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Şube genel kurulunca yönetim kuruluna seçilen üyelerden sonra en fazla oy alanlar sırasıyla yedek üye seçilmiş sayılırlar.

d)    Yönetim kurulu üyeleri aralarından gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçerek görev bölümü yaparlar. Kararlar çoğunlukla verilir.

e)    Şube denetim, genel kurul tarafından seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Kayıtlı üye sayısı otuzdan az olduğunda, denetim kurulunun görevini yapmak üzere bir asil ve bir yedek denetçi seçilir.

f)      Şubeler, geçen 3 yıllık döneme ait gelir gider hesaplarıyla bilançolarını ve gelecek döneme ilişkin bütçe tasarılarını, genel kurullarının kabulünden sonra, en geç 30 gün içerisinde genel merkeze gönderirler. Yeterli geliri olan şubeler, kendi yönetim kurullarının onayını da almak koşuluyla, genel merkezin göstereceği bir faaliyete maddi yardımda bulunurlar. Bu yardım oranı şube bilançolarıyla, merkezden yollanan alındı belgeleri esas alınmak suretiyle tayin edilir. Şubelerin ayıracakları genel merkez payı, şube gelirinin %20’sinden fazla olamaz. Şubeler hiçbir suretle ayrı alındı belgesi bastırarak kullanamaz ve alındı belgesiz tahsilat yapamazlar.

g)    Şubelerin tüzük amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda yaptıkları çalışmalar, gerekli görüldüğünde genel merkez tarafından maddi ve manevi olarak desteklenir. Şubelerde genel merkezce yapılan çalışmaları, merkezin isteği üzerine, imkanları ölçüsünde maddi ve manevi olarak desteklerler.

h)    Genel merkezin bulunduğu yerde ayrıca şube açamaz. Şubeler ancak bölgelerindeki çalışmalarla görevli ve yetkili olup tüzel kişiliği temsil edemez, bu tür davranış ve tasarruflarda bulunamazlar.

i)      Dernek üyeleri ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştiren bir üye, bu değişikliği kayıtlı olduğu yönetim kuruluna bildirir ve bu yönetim kurulu üye kayıt fişi ile aidat durumunu yeni bölgesindeki yönetim kuruluna bildirir.

j)      Şubeler, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve faaliyetler dışında girişim ve çalışmalarda bulunamazlar.

k)    Genel merkez yönetim kurulu, şubeleri yönetim kuruluna geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir, şubenin feshine karar verebilir veya mevcut yönetim kurulu yerine geçici bir kurulu görevlendirebilir.

l)      Şubelerin adı “ VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ.......................İLİ ŞUBESİ ” şeklinde gösterilebilir.

m)  Şubeler bu tüzüğün 17. ve 18. maddeleri dışında kalan bütün faaliyetlerinde, bu tüzükteki ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’ndaki hükümlere tabidirler.

n)    Herhangi bir nedenle bir şube kapanır veya kapatılırsa şubenin bütün evrakları, parası, taşınır ve taşınmaz malları 30 gün içinde genel merkeze devredilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Gelirleri 

Derneğin Gelirleri

Madde 19. Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

a)    Giriş aidatı: Asil üyeliğe kabul esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücrettir. Bu miktar genel kurulca her dönem için ayrıca belirlenir.

b)    Üyelik aidatı: Asil üyelerden alınan ücrettir. Bu miktar genel kurulca her dönem için ayrıca belirlenir.

c)    Bağışlar ve yardımlar.

d)    Bilimsel yayın gelirleri.

e)    Bilimsel danışmanlık gelirleri.

f)      Yönetim kurulunca tertiplenen balo, konser, sergi, gezi, konferans, kongreler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

g)    Dernek taşınmaz mallarından elde edilen gelirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derneğin Defterleri 

Derneğin Defterleri

Madde 20. Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

ALTINCI BÖLÜM

Derneğin Borçlanması, Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi, Yürürlük, Yürütme 

Derneğin borçlanması

Madde 21. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan alınacak yetki kapsamında taşınır/taşınmaz mal edinmek için Dernek bütçesi imkanları içinde borçlanabilir.  

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Madde 22. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 87,88 ve 89. maddelerinde yazılı nedenlere dayalı olarak Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği’nin tüzel kişiliği sona ererse, derneğin bütün para, mal ve haklarının nereye devredileceği genel kurulca belirlenir.  

Madde 23. Bu tüzükte bulunmayan konularda, Dernekler Kanunu’nun ve Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yürürlük

Madde 24. Tüzük Genel Kurul kararını takiben yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 25. Bu tüzük hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu yürütür.  

Dernek Kütük No: 06-55-082.