Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

(Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association)

Yazım Kuralları

  1. Bülten, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni’nin hakemli bilimsel yayın organı olup 4 ayda bir yayımlanır. Bültenin kısaltılmış adı “Vet Farm Toks Dern Bult”; İngilizce eş kısaltması ise “Bull Vet Pharm Tox” dur.
  2. Bülten; derlemeleri yayına kabul eder.
  3. Sunulan bütün derlemeler Türkçe veya İngilizce yazılmış olmalıdır.
  4. Bültende yayımlanması istenen derlemeler Times New Roman yazı tipi ve 12 punto ile A4 formatında, 1.5 satır aralıklı ve sayfa kenar boşlukları 2.5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. Şekil ve tablo gibi görsel ögelerin metin içindeki yerlerine Türkçe ve yabancı dilde adları ve gerekli açıklamaları mutlaka yazılmalıdır. Bültene gönderilecek makale ve ekleri (şekil vs) sistem üzerinden gönderilmelidir. Yazının kabul edilmesi durumunda tüm yazarlarca imzalanmış Telif Hakkı Devir Sözleşmesi editörlüğe gönderilmelidir.
  5. Alt başlıklarda numaralandırma yapılmaz.
  6. Başlık/Title

Derlemenin başlığı Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Makaleye ilişkin açıklama (tez, proje vs) dipnot işareti ile gösterilmelidir.

_ __ 8.Yazar/yazarlar

Yazarların isimlerinde kısaltma olmadan, aralarında “ve” kullanılmadan, soyadları büyük harflerle ve üstsimge ile işaretli olarak yazılmalıdır. Örnek: Hüsamettin EKİCݹ, Ender YARSAN².

Yazarların adreslerinde kısaltma kullanılmamalı ve yazar/yazarlara ait çalışma birimleri kullanılan üstsimge ile eşlenik olarak yazılmalıdır. Örnek: Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale¹, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara ²

___ 9.Öz

Öz ve İngilizce Abstract en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.

___10.Türkçe ve yabancı dilde anahtar sözcükler

Alfabetik olarak sıralanmış olmalıdır. En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

_ _11.Giriş

Bu bölümde çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı vurgulanmalıdır.

__12. Makale Türleri
Derleme Makaleler, güncel ve önemli bir konuyu, yazarın kendi görüş ve araştırmalarından elde ettiği bulguların da değerlendirildiği özgün yazılardır. Derlemeler Başlık/Title, Özet/Abstract, Anahtar kelimeler/Key words, Giriş,Konu Anlatımı, Sonuç, Kaynaklar, Tablo/Grafik/Şekil Lejantı, Sorumlu Yazar, Yetki Devri, bölümlerinden oluşmalı ve sayfayı geçmemelidir.

13.  Her bir yazar sunulan çalışmanın etik yönünden sorumluluğunu taşır ve bütün yazarlar çalışmanın içeriğini kabul eder. Yayına gönderilen derlemeler bir program ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse derleme değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Kaynaklar
Metin içerisinde kullanılan kaynaklar parantez içerisinde, yazarın soyadı ve baskı yılı ile yazılmalıdır. Kaynak yazımında öncelikle kronolojik sıra sonra alfabetik sıra dikkate alınmalıdır. Örnek: (Saghaei ve ark., 2012; Yarsan ve ark., 2014; Ekici ve ark., 2015; Ekici ve ark., 2016). Eğer yazar ismi metin içerisinde doğrudan kullanılırsa baskı yılı parantez içerisinde verilmelidir. Örnek: ……………………. Yarsan ve ark.’na göre (2014)………………
İkiden fazla yazarlı bir çalışmaya atıf yapılacaksa ilk yazar yazılır ve sonrasına “ve ark.” ifadesi kullanılır. Örnek: (Ekici ve ark., 2015).
Metin içerisinde atıf yapılan bütün yayınlar kaynaklar listesinde olmalıdır.
Kaynaklar listesi ilk yazarın soy ismine göre alfabetik sırada düzenlenmelidir.
Yazarların ismi ve baskı yılı koyu olarak yazılmalıdır. Yayının kısaltılmış ismi aralarında nokta kullanılmadan yazılmalıdır (örnek: Vet Med), Medline’da kullanılan resmi kısaltmalar esas alınmalıdır (bkz. www.ncbi.nlm.nih.gov). Aşağıda belirtilen atıf yapma kurallarına uyulmalıdır.
Dergilerde makaleler
Yarsan, E., Yipel, M., Dikmen, B., Altıntaş, L., Ekici, H., & Köksal, A. (2014). Concentrations of essential and non-essential toxic trace elements in wild boar (Sus Scrofa L., 1758) tissues from southern Turkey. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(1), 10-14.
Kitap bölümü
Kaya, S., Akar, F. Metaller ve diğer inorganik maddeler metaller. In, Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A. Editors. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. 2nd ed. Ankara, Turkey: Medisan Yayınları; 2002. pp. 207–239.
Kitap 
Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A. (2002). Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, 2nd ed. Ankara, Turkey: Medisan Yayınları
Tez 
Ekici, H. (2011). Florfenikol İhtiva Eden Preparatların Broylerlerde Biyoeşdeğerliği, Farklı Saklama Şartlarının Etkileri ile Farmakovijilans Taramaları. Ankara, Turkey, Thesis of PhD, AU, diss.
Kongre/Konferans kitapçığı
Yarsan, E., Yipel, M., Dikmen, B., Altıntas, L., Ekici, H., Koksal, A. (2013). Concentrations of Essential and Non-essential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa L., 1758) Tissues from Southern Turkey. Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013), Ankara, 2013, 42-43
15. Türkiye’de yayımlanmış makaleler atıf için tercih edilmelidir (www.atifdizini.com).
16. Sorumlu yazar (Birden fazla yazarlı makalelerde gereklidir)
Örnek:
Sorumlu yazar : 
Doç. Dr. Hüsamettin EKİCİ
Kırıkkale Universitesi
Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloj, Anabilim Dalı
Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Beşir Atalay Yerleşkesi
71450 Yahşihan/KIRIKKALE
hekici@kku.edu.tr
17. Derlemeler editörler kurulu tarafından belirlenen hakemlerce değerlendirilir. Hakem ve yazar bilgileri gizli tutulur.
18. Editörler Kurulu derleme üzerinde gerekli gördüğü değişiklik ve düzeltmeleri yapabilir.
19. Derleme yayını için baskı ücreti alınmaz.
20. Tablo, grafik ve şekil
Tablo, grafik ve şekil başlıkları Türkçe ve İngilizce yazılır. Sırasıyla numaralandırılır. Metin içerisinde her bir tablo, grafik ve şekil kaynak gösterilmelidir. Örnek: (Şekil 1.), (Tablo 1) yada “…Şekil 1’de görüleceği üzere  …”, “…Tablo 1’de gösterilmiştir….”.
Şekillerde kullanılan bütün simgeler lejantta açıklanmalıdır. Şekil lejantı şeklin altında yer almalıdır ve “nokta işareti” ile sonlanmalıdır. “Şekil” kelimesi büyük harflerle yazılmalıdır.
Örnek: Şekil 1: Farklı bal örneklerine göre metal konsantrasyonları.
Aynı numara ile birden fazla şekil kullanılacaksa aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır.
Şekil 1A, Şekil 1B, vb.
Tablo ve grafik başlıklarında nokta işareti kullanılmaz. Büyük harfle yazılır ve numaralandırılırlar.
Örnek: Tablo 1/Grafik 1: DPPH yöntemi ile O.viciifolia ekstrelerinin radikal süpürücü aktivitesi
Tablo, şekil ve grafiklerin lejantı kaynaklardan sonra yazılmalıdır.
21. Birimler, kısaltmalar ve terminoloji
Spesifik bütün kullanımlar SI birim sistemine göre olmalıdır. Kısaltmaya yönelik açıklama metin içerisinde ilk kullanıldığı yerde parantez içerisinde yazılmalıdır. Tıbbi, kimyasal, biyolojik ve diğer alanlarla ilgili kullanılan kısaltmalarda uluslararası son terminoloji tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Mikroorganizma, gene ve zoolojik isimler italik yazılmalıdır.
22. Makaleyi göndermeden önce lütfen dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatlara uyunuz.
23. Diğer konular için lütfen vftdbulten@vetfarmatoks.org.tr mail adresinden irtibata geçin.
24. Açık Erişim Bildirimi

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni akademik çalışmalar için açık erişimlidir. Bu bültende yayınlanan tüm derlemeler yayınlandığı tarihten itibaren ücretsizdir. Akademik alanda kullanmak üzere makaleleri indirmek için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.